Proporcionadors d’escuma

Els sistemes d'extinció amb escuma es basen en una barreja d'aigua, escumogen i aire que es descarrega sobre l'element que provoca el risc. Hi ha sistemes d'extinció amb escuma portàtils i instal·lacions compostes de generadors d'escuma.

L'extinció per escuma s'utilitza per tal de millorar l'eficàcia de l'aigua com a agent extintor d'incendis, sobretot quan es requereix una ràpida intervenció contra incendis de productes emmagatzemats que presenten un risc especial, generalment líquids inflamables i combustibles. Les escumes tenen diferent expansió variant la concentració d'escuma (alta, mitjana, baixa) segons si el tipus de superfície a cobrir es bidimensional o tridimensional.

Demana pressupost